ZGŁOSZENIE NA KURS WIND HUNTER

Uwaga! Przed zgłoszeniem udziału Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Warunkami Uczestnictwa oraz Regulaminem Kursu WIND HUNTER.

 

Warunki Uczestnictwa

 

I. ZAWARCIE UMOWY
1. Organizatorem kursów żeglarskich i motorowodnych („Kurs”) jest Mieszko Charytoniuk działający pod firmą WIND HUNTER MIESZKO CHARYTONIUK („Organizator”) z siedzibą przy ulicy Wyzwolenia 51a/41 80-537 Gdańsk, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczych, posiadającą REGON 364822421 oraz NIP 9512256411.
2. Wypełnienie formularza Zgłoszenie na kurs dostępnego na stronie internetowej www.wind-hunter.pl („Formularz Zgłoszeniowy”) stanowi Umowę pomiędzy Organizatorem („Umowa”), a uczestnikiem Kursu („Uczestnik”), a także jest równoznaczne z akceptacją Warunków Uczestnictwa oraz Regulaminu Kursów WIND HUNTER.
3. Przed zgłoszeniem udziału w Kursie, pełnoletni Uczestnik lub jego opiekun prawny (w przypadku Uczestnika małoletniego) jest zobowiązany zapoznać się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa oraz Regulaminem Kursów WIND HUNTER, stanowiącymi integralną część Umowy.
4. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty zgodnie z warunkami płatności poniżej, powoduje umieszczenie Uczestnika na liście Kursu.

II. WARUNKI OGÓLNE
1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie przez Organizatora Kursu szkoleniowego na odpowiedni stopień żeglarski, w terminie wskazanym przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu w przypadku gdy liczba uczestników szkolenia nie osiągnie minimum osób. W takim przypadku, Strony uzgodnią w formie telefonicznej bądź e-mailowej sposób dalszego postępowania, czyli zmianę terminu (bezpłatnie), bądź zwrot środków.
3. Zmiana terminu nie wymaga wypełniania kolejnego Formularza Zgłoszeniowego.
4. Zakwaterowanie, wyżywienie oraz transport do miejsca, w którym odbywa się Kurs, nie stanowi przedmiotu niniejszej Umowy, Uczestnik zapewnia je we własnym zakresie.

II. OPŁATY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Całkowita należność za Kurs:
a) w przypadku kursów Żeglarz Jachtowy – weekendowy, intensywny i wieczorowy wynosi 950,00 PLN (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt zł 00/100)
b) w przypadku kursu Żeglarz Jachtowy – dopasowany wynosi odpowiednio:

ilość osób
na kursie
godziny
do wypływania
na kursie
cena kursu za osobę
1401600 PLN
2401300 PLN
3481200 PLN
4521050 PLN
560950 PLN

2. Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty należności, przelewem na rachunek bankowy nr 46 2530 0008 2049 1025 8751 0001, bądź gotówką, w następujących terminach:
I część należności, tj. 350,00 zł – do 7 dni od zawarcia Umowy (wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego), nie później jednak niż data rozpoczęcia Kursu;
II część należności, tj. odpowiednio w zależności od rodzaju kursu:
600,00 / 700,00 / 850,00 / 950,00 / 1250,00  – najpóźniej w dniu rozpoczęcia Kursu.
3. Tytuł przelewu powinien zawierać dane, które pozwolą jednoznacznie określić, kogo i czego dotyczy wpłata (tj. imię i nazwisko Uczestnika; rodzaj oraz termin Kursu).
4. W przypadku płatności przelewem, za dzień zapłaty uważa się wpływ środków na ww. rachunek bankowy.
5. Brak zapłaty w terminach wskazanych w pkt. 2 jest równoznaczny ze skreśleniem Uczestnika z listy Kursu na zasadzie rezygnacji z winy Uczestnika.
6. Opłaty związane z rezygnacją Uczestnika z udziału w Kursie określono w ust. V Rezygnacja.
7. W przypadku odwołania Kursu z powodu braku minimalnej liczby uczestników, wpłacone przez Uczestnika środki zwracane są w całości, w terminie maksymalnie 14 dni licząc od dnia uzgodnienia formy ich zwrotu.
8. Za zmianę terminu Kursu przez Uczestnika w okresie 7 dni przed jego rozpoczęciem, Organizator pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt zł 00/100). Wpłaty należy dokonać na wyżej wskazany rachunek bankowy lub gotówką.
9. Organizator może odstąpić od pobierania wyżej określonej opłaty manipulacyjnej pod warunkiem zapewnienia przez Uczestnika osoby, która zajmie jego miejsce. Osoba zajmująca miejsce Uczestnika jest zobowiązana do podania w Formularzu Zgłoszeniowym informacji o osobie, której miejsce zajmuje.
10. Niewykorzystanie przez Uczestnika, z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych programem nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za Kurs lub żądania zwrotu należności.

IV. OŚWIADCZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator oświadcza, że:
• posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do należytego przeprowadzenia szkolenia objętego przedmiotem Umowy;
• zapewni kompetentną, doświadczoną kadrę szkoleniową z odpowiednimi uprawnieniami, zdolną do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy;
• zapewni miejsce niezbędne do przeprowadzenia części teoretycznej szkolenia oraz odpowiednio – jacht szkoleniowy w przypadku kursów żeglarskich lub szkoleniową łódź motorową w przypadku kursów motorowodnych – spełniające wymogi egzaminacyjne;
• dołoży wszelkich starań, aby rzetelnie przygotować Uczestnika do zdania egzaminu oraz uzyskania odpowiednio stopnia Żeglarza Jachtowego, Jachtowego Sternika Morskiego lub Sternika Motorowodnego zgodnie ze standardami MSiT;
2. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że jest ono spowodowane wyłącznie:
• działaniem lub zaniechaniem Uczestnika;
• działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług stanowiących przedmiot Umowy;
• jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć;
• siłą wyższą.
3. Uczestnik oświadcza, że:
• dane podane w Formularzu Zgłoszeniowym są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym;
• przed zawarciem niniejszej Umowy zapoznał się z Regulaminem Kursu WIND HUNTER i bezwzględnie zobowiązuje się do stosowania postanowień w nim zawartych, zwłaszcza w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz zachowania szeroko pojętej trzeźwości w czasie zajęć.
4. Uczestnik odpowiada materialnie za szkody powstałe z jego winy, zwłaszcza powstałe wskutek nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, po spożyciu alkoholu lub/i zażyciu środków odurzających, a także za szkody powstałe z umyślnego działania.

V. REZYGNACJA
1. Rezygnacja z udziału w Kursie może nastąpić wyłącznie w formie e-mailowej.
2. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w Kursie lub jeżeli nie rozpocznie Kursu z powodów niezależnych od Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo zachowania kwoty 350,00 PLN (słownie trzysta pięćdziesiąt zł 00/100) w przypadku kursów żeglarskich oraz 100,00 PLN (słownie: sto zł 00/100) w przypadku kursów motorowodnych z tytułu częściowego wykonania Umowy (tj. pokrycie kosztów poniesionych w związku z dokonanymi przygotowaniami do zorganizowania Kursu, w tym obsługa administracyjna).
3. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z Kursu bez ponoszenia kosztów jedynie w przypadku, gdy wskaże osobę, która zajmie jego miejsce oraz przejmie obowiązki wynikające z tej Umowy.
4. Osoba zajmująca miejsce Uczestnika jest zobowiązana do podania w Formularzu Zgłoszeniowym informacji o osobie, której miejsce zajmuje.
5. W takim przypadku, zwrot wpłaconych przez Uczestnika kwot nastąpi w ciągu 14 dni od wpływu na rachunek bankowy Organizatora zapłaty za udział w Kursie osoby zajmującej miejsce Uczestnika.

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Klauzuli Informacyjnej dostępnej na stronie www.wind-hunter.pl, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
2. Uczestnik oświadcza, że dane osobowe podane w Formularzu Zgłoszeniowym, który wraz z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa oraz Regulaminem Kursu WIND HUNTER stanowi „Umowę o uczestnictwo w Kursie WIND HUNTER ”, są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu zawarcia ww. Umowy.
3. Uczestnik oświadcza również, że ma świadomość, iż podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne oraz że zgoda może być cofnięta w każdym czasie, jednak brak ich podania lub brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcie zgody skutkują brakiem możliwości realizacji celów wymienionych w ust.VI pkt 2.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
2. Spory zaistniałe w wyniku wykonania Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia, przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Regulamin Kursu WIND HUNTER

Regulamin Kursu WIND HUNTER dotyczy każdego kursu żeglarskiego oraz motorowodnego organizowanego przez WIND HUNTER.

1. Organizatorem kursu jest WIND HUNTER.

2. Uczestnik kursu ma prawo brać udział w zorganizowanych zajęciach żeglarskich oraz korzystać ze sprzętu przeznaczonego do nauki na kursie pod opieką instruktora.

3. Uczestnik ma prawo do korzystania z dodatkowych pomocy naukowych firmy.

4. Maksymalna ilość osób na jachcie na kursach weekendowych to 5 osób + instruktor.

5. Maksymalna ilość osób na jachcie na kursach wieczorowych to 4 osoby + instruktor.

6. Maksymalna ilość osób na jachcie na kursach intensywnych to 3 osoby + instruktor.

7. Kursy przeprowadzane są na jachtach typu Tango 730, Omega, Focus 650, Nefryt.

8. Organizator nie zapewnia wyżywienia ani dojazdu na i z miejsca kursu.

9. W każdym dniu kursu trwającym 8 godzin lub dłużej, zależnie od ostatecznej decyzji instruktora, przewidziano min. 15 minutową przerwę na “drugie śniadanie”. Możliwe są też przerwy techniczne wynikające z ewentualnych bieżących potrzeb lub warunków pogodowych. O przerwach tych decyduje instruktor.

10. Uczestnik zobowiązany jest do użytkowania przekazanego do jego dyspozycji sprzętu rekreacyjno-sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu i utrzymania porządku na jachtach oraz terenie miejsca kursu. Dotyczy to również klaru portowego.

11. Uczestnik jest zobowiązany w trakcie całego kursu podporządkować się poleceniom instruktorów w zakresie sportów wodnych, nauki żeglarstwa, obyczajów żeglarskich, jak i zasad zachowania bezpieczeństwa na wodzie i w portach, czyli na przykład w przypadku polecenia założenia kamizelek ratunkowych.

12. Uczestnik jest również zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania regulaminów przystani i portów, w których się znajduje.

13. Podczas kursu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających oraz zakaz przebywania pod wpływem tych środków na terenie przystani i na jachtach. W przypadku podejrzenia, że uczestnik jest pod wpływem takich środków, instruktor ma prawo odmówić dopuszczenia uczestnika do udziału w zajęciach oraz powiadomić o tym fakcie władze ośrodka.

14. Poważne naruszenie zasad, a w szczególności sprowadzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników grozi wydaleniem z pojedynczych zajęć, a w przypadkach szczególnych z całego kursu bez zwrotu kosztów za niewykorzystane zajęcia.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, dokumenty, pieniądze oraz inne rzeczy zagubione lub uszkodzone przez Uczestnika podczas trwania kursu.

16. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie kursu Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

17. Uczestnik ma prawo do “odrobienia” nieobecności na zajęciach po konsultacji z biurem i za zgodą Kierownika Szkolenia, tylko gdy na innym kursie pozostały wolne miejsca. Odrabianie nieobecności na takich warunkach nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą.

18. W przypadku potrzeby odrobienia nieobecności w innych godzinach i w innych dniach niż regularne kursy WIND HUNTER (dostępne na stronie www.wind-hunter.pl) lub gdy brak jest wolnych miejsc na innych kursach, konieczne jest uiszczenie dodatkowej opłaty za takie zajęcia.

19. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy prawa, przepisy lokalne, później dobrej praktyki żeglarskiej i na końcu etykiety oraz zwyczajów żeglarskich.

20. Kierownik Kursu jest osobą wyznaczoną przez Organizatora do sprawowania kontroli nad przebiegiem każdego kursu oraz planowania zajęć w zależności od warunków atmosferycznych, prawnych oraz możliwości, liczebności i kondycji załóg.

21. Kierownik Kursu, instruktor ani WIND HUNTER nie ponoszą odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu wynikające z nieprawidłowego ubioru podczas zajęć, nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa na jachcie lub w porcie lub z ich zaniechania.

Wybierz rodzaj kursu

Informacje dla instruktora

Oświadczenia:

Zobacz jak przetwarzamy Twoje dane osobowe TUTAJ

Call Now Button