Regulamin

Regulamin kursu WIND HUNTER
Dotyczy każdego kursu żeglarskiego oraz motorowodnego organizowanego przez WIND HUNTER.

1. Organizatorem kursu jest WIND HUNTER.

2. Uczestnik kursu ma prawo brać udział w zorganizowanych zajęciach żeglarskich oraz korzystać ze sprzętu przeznaczonego do nauki na kursie pod opieką instruktora.

3. Uczestnik ma prawo do korzystania z dodatkowych pomocy naukowych firmy.

4. Maksymalna ilość osób na jachcie na kursach weekendowych to 5 osób + instruktor.

5. Maksymalna ilość osób na jachcie na kursach wieczorowych to 4 osoby + instruktor.

6. Maksymalna ilość osób na jachcie na kursach intensywnych to 3 osoby + instruktor.

7. Kursy przeprowadzane są na jachtach typu Tango 730, Omega, Focus 650, Nefryt oraz.

8. Organizator nie zapewnia wyżywienia ani dojazdu na i z miejsca kursu.

9. W każdym dniu kursu trwającym 8 godzin lub dłużej, zależnie od ostatecznej decyzji instruktora, przewidziano min. 15 minutową przerwę na “drugie śniadanie”. Możliwe są też przerwy techniczne wynikające z ewentualnych bieżących potrzeb lub warunków pogodowych. O przerwach tych decyduje instruktor.

10. Uczestnik zobowiązany jest do użytkowania przekazanego do jego dyspozycji sprzętu rekreacyjno-sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu i utrzymania porządku na jachtach oraz terenie miejsca kursu. Dotyczy to również klaru portowego.

11. Uczestnik jest zobowiązany w trakcie całego kursu podporządkować się poleceniom instruktorów w zakresie sportów wodnych, nauki żeglarstwa, obyczajów żeglarskich, jak i zasad zachowania bezpieczeństwa na wodzie i w portach, czyli na przykład w przypadku polecenia założenia kamizelek ratunkowych.

12. Uczestnik jest również zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania regulaminów przystani i portów, w których się znajduje.

13. Podczas kursu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających oraz zakaz przebywania pod wpływem tych środków na terenie przystani i na jachtach. W przypadku podejrzenia, że uczestnik jest pod wpływem takich środków, instruktor ma prawo odmówić dopuszczenia uczestnika do udziału w zajęciach oraz powiadomić o tym fakcie władze ośrodka.

14. Poważne naruszenie zasad, a w szczególności sprowadzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników grozi wydaleniem z pojedynczych zajęć, a w przypadkach szczególnych z całego kursu bez zwrotu kosztów za niewykorzystane zajęcia.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, dokumenty, pieniądze oraz inne rzeczy zagubione lub uszkodzone przez Uczestnika podczas trwania kursu.

16. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie kursu Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

17. Uczestnik ma prawo do “odrobienia” nieobecności na zajęciach po konsultacji z biurem i za zgodą Kierownika Szkolenia, tylko gdy na innym kursie pozostały wolne miejsca. Odrabianie nieobecności na takich warunkach nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą.

18. W przypadku potrzeby odrobienia nieobecności w innych godzinach i w innych dniach niż regularne kursy WIND HUNTER (dostępne na stronie www.wind-hunter.pl) lub gdy brak jest wolnych miejsc na innych kursach, konieczne jest uiszczenie dodatkowej opłaty za takie zajęcia.

19. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy prawa, przepisy lokalne, później dobrej praktyki żeglarskiej i na końcu etyki / etykiety? i zwyczajów żeglarskich.

20. Kierownik Kursu jest osobą wyznaczoną przez Organizatora do sprawowania kontroli nad przebiegiem każdego kursu oraz planowania zajęć w zależności od warunków atmosferycznych, prawnych oraz możliwości, liczebności i kondycji załóg.

21. Kierownik Kursu, instruktor ani WIND HUNTER nie ponoszą odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu wynikające z nieprawidłowego ubioru podczas zajęć, nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa na jachcie lub w porcie lub z ich zaniechania.

Call Now Button