Regulaminy

Regulamin szkolenia WIND HUNTER

 

1.Organizatorem zajęć żeglarskich jest WIND HUNTER sp. z o. o.

2. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie kursu Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

3. Uczestnik szkolenia ma prawo brać udział w zorganizowanych zajęciach żeglarskich oraz korzystać ze sprzętu żeglarskiego pod opieką instruktora.

4. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest podporządkować się poleceniom instruktorów w zakresie sportów wodnych, nauki żeglarstwa, obyczajów żeglarskich jak i zasad zachowania bezpieczeństwa na wodzie, przede wszystkim w kwestii zachowania bezpieczeństwa, czyli na przykład w przypadku polecenia założenia kamizelek ratunkowych.

5. Uczestnicy zobowiązani są do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu rekreacyjno – sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu i utrzymania porządku na jachtach oraz terenie miejsca szkolenia. Dotyczy to również klaru portowego.

6. Podczas kursu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających oraz zakaz przebywania pod wpływem tych środków na terenie przystani i na jachtach.

7. Poważne naruszenie zasad, a w szczególności sprowadzanie zagrożenia dla bezpieczeństwawłasnego lub innych uczestników grozi wydaleniem z pojedynczych zajęć, a w przypadkach szczególnych z całego szkolenia bez zwrotu kosztów za niewykorzystane zajęcia.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, dokumenty, pieniądze oraz inne rzeczy zagubione lub uszkodzone przez Uczestnika podczas trwania szkolenia.

9. Uczestnik ma prawo do korzystania z dodatkowych pomocy naukowych firmy.

10. Uczestnik ma prawo do “odrobienia” nieobecności na zajęciach po konsultacji z biurem i za zgodą Kierownika Szkolenia, tylko gdy na innym kursie pozostały wolne miejsca. Odrabianie nieobecności na takich warunkach nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą.

11. W przypadku potrzeby odrobienia nieobecności w innych godzinach i w innych dniach niż regularne kursy WIND HUNTER (dostępne na stronie www.wind-hunter.pl) lub gdy brak jest wolnych miejsc na innych kursach, konieczne jest uiszczenie dodatkowej opłaty za takie szkolenie.

12. Maksymalna ilość osób na jachcie na kursach weekendowych to 5 osób + instruktor.

13. Maksymalna ilość osób na jachcie na kursach wieczorowych to 4 osoby + instruktor.

14. Maksymalna ilość osób na jachcie na kursach intensywnych to 3 osoby + instruktor.

15. Kursy przeprowadzane są na jachtach typu Tango 730, Omega, Focus 650, Nefryt oraz Duphour Sylphie.

16. Organizator nie zapewnia wyżywienia ani dojazdu na i z miejsca szkolenia.

17. W każdym szkoleniu trwającym 8 godzin lub dłużej, zależnie od ostatecznej decyzji instruktora, przewidziano 15to minutową przerwę na “drugie śniadanie”.

18. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy prawa, później dobrej praktyki żeglarskiej i na końcu etyki i zwyczajów żeglarskich.

19. Kierownik Kursu jest osobą wyznaczoną do sprawowania kontroli nad przebiegiem każdego kursu oraz planowania zajęć w zależności od warunków atmosferycznych, prawnych oraz możliwości, liczebności i kondycji załóg.

20. Kierownik Kursu ani WIND HUNTER sp. Z O. O. Nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu wynikające z nieprawidłowego ubioru podczas zajęć, nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa na jachcie lub w porcie lub z ich zaniechania.

 

 

 

 

Call Now Button